KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Phươc Hảo (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:10' 22-11-2013
Dung lượng: 84.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TH SƠN BĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-THSB Sơn Bằng, ngày 17 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên
năm học 2013-2014
Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Kế hoạch số 171/PGD&ĐT- GDTH ngày 13/9/2013 của Phòng GDĐT Hương Sơn về việc  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp Tiểu học.
Căn cứ công văn số 220/PGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2013 vê việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014.
Trường Tiểu học Sơn Bằng xây dựng Kế hoạch về việc  bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
3. Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2012-2013 cho giáo viên.
          II. NỘI DUNG
          1. Khối kiến thức bắt buộc:
Nội dung bồi dưỡng 1:
Tên và nội dung mô đun
Tự học
Tập trungLT
TH

Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên:
TH31: Tổ chức dạy học cả ngày
14
1


TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học
14
1


TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học


15

Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên:
TH39: Giáo dục kỹ năng sống cho HS Tiểu học qua các môn học
12
2
1

TH40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học ở TH


15

TH41:Giáo dục kĩ năng sống cho HS Tiểu học qua các hoạt động GD
12
2
1

TH42: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học


15

 1.2Nội dung bồi dưỡng 2:
Phần 2: Nội dung do Sở biên soạn tài liệu (phần địa phương)

Thời gian thực hiện 40 tiết (30 tiết tự học, 10 tiết học tập trung)
Tài liệu:
Giáo viên TH dùng chung một loại "Địa lý Hà Tĩnh".
2. Thời lượng bồi dưỡng thường xuyên.
Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên mỗi năm học đảm bảo 145 tiết.
III. KẾ HOẠCH
- Ở huyện và tỉnh: Theo kế hoạch của Phòng và Sở
- Ở trường: Tự bồi dưỡng và bồi dưỡng theo từng tuần, tháng theo từng nội dung cụ thể như sau:
Khối kiến thức bắt buộc do Sở GDĐT, Phòng GDĐT bồi dưỡng:
Thời
gian
Tên và nội dung mô đun
Người thực hiện
Tự học
Tập trung

LT
TH


Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên:

Tháng
11
TH31: Tổ chức dạy học cả ngày
BGH, TCM, GV
14
1


Tháng
12
TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học
GV, TCM
14
1TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học
Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên:
BGH, TCM, GV


15